Seuran säännöt

Tehin pursiseura ry:n säännöt

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tehin Pursiseura ja kotipaikka Sysmä. Yhdistys on Suomenkielinen.

2 Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää purjehdus- ja moottoriveneurheilua sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoa ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja ja purje- ja moottoriveneretkiä.

3 Jäseneksi ottaminen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa.
Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

4 Jäsenen eroaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

5 Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

6 Jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous vuosittain. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaat.

7 Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja eli kommodori, varapuheenjohtaja eli varakommodori sekä neljä (4) muuta jäsentä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin kun joku hallituksen jäsenistä haluaa jotain määrättyä asiaa varten. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain kaksi jäsentä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvalla.

8 Toimihenkilöt ja jaostot
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaostojen toimintaa varten on jaoston perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt.

9 Toimintakausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun aikana. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

10 Nimen kirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

11 Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokous pidetään kesäkuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai silloin kun vähintään kymmenesosa 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten.

12 Kokouksen koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kirjallisesti.

13 Vuosikokouksen työjärjestys
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma.
8. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta.
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle.
11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
12. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

14 Yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat
Asiat jotka yhdistyksen jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 10 päivää ennen kokousta.

15 Etäosallistuminen vuosikokoukseen
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

16 Äänestys kokouksissa
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

17 Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään ¾ kannatus läsnäolevien äänimäärästä tullakseen voimaan.

18 Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnäolevien äänimäärästä.

19 Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.